REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU

1.

Serwis internetowy naukapolskiego.com prowadzi naukę języka polskiego jako obcego poprzez udostępnianie nagrań do publikacji „Polski do słuchania - ćwiczenia doskonalące umiejętność rozumienia ze słuchu” (ISBN 978-83-956202-0-1).

2.

Właścicielem i administratorem serwisu naukapolskiego.com, zwanym dalej Usługodawcą, jest:

Edu & More Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 44/7, 00-695 Warszawa
NIP: 5252472988
REGON: 142177524
KRS: 0000348605
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 5 000,00 zł

WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

1.

Do korzystania z serwisu naukapolskiego.com niezbędne jest posiadanie dostępu do Internetu oraz spełnienie następujących wymagań technicznych:

- pamięć RAM: 256MB,
- karta grafiki: pracująca w rozdzielczości minimum 1024x768,
- karta dźwiękowa,
- system operacyjny: Microsoft Windows 98 lub wyższy,
- przeglądarka Internet Explorer 9.0 lub wyższe, Firefox 3.5 lub wyższe, Chrome 4.0 lub wyższe, Safari 4.0 lub wyższe, Opera 10.5 lub wyższe.
- podłączone urządzenie wyjścia dźwięku.

2.

Jeżeli użytkownik nie spełnił wymogów technicznych Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z usługi lub jej części wynikający z niewłaściwej przeglądarki, niepoprawnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu oraz nie gwarantuje, że korzystanie z usługi będzie możliwe w pełnym zakresie przy użyciu każdej konfiguracji sprzętu i oprogramowania.

SPRAWNE FUNKCJONOWANIE SERWISU I JEGO UDOSKONALANIE

1.

Dokładamy starań, żeby serwis naukapolskiego.com działał bez usterek. Jednak ze względu na niezbędne prace konserwacyjne i modernizacyjne serwisu mogą wystąpić krótkie przerwy w działaniu. O terminach przewidzianych prac konserwacyjnych i modernizacyjnych będzie informował administrator serwisu.

2.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian zawartości oferowanych przez nas elementów serwisu, w tym dodawania i usuwania elementów. Modyfikacje te służą jedynie doskonaleniu i uatrakcyjnianiu zawartości serwisu.

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1.

Użytkownik otrzymuje dostęp do zestawu próbnego (składającego się z pliku pdf oraz nagrań do zestawu nr I) poprzez rejestrację w serwisie, akceptację warunków korzystania z serwisu i polityki prywatności oraz aktywacji konta potwierdzając otrzymanie wiadomości na adres e-mail podany podczas rejestracji.

2.

Użytkownik otrzymuje dostęp do pełnej wersji serwisu (wszystkich nagrań) po dokonaniu zakupu książki z płytą CD na której znajduje się kod dostępu - poprzez rejestrację w serwisie, akceptację warunków korzystania z serwisu i polityki prywatności oraz aktywacji konta kodem dostępu i potwierdzeniem otrzymania wiadomości na adres e-mail podany podczas rejestracji.

3.

Użytkownik ma dostęp do serwisu 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

4.

Niedozwolone jest udostępnianie posiadanego konta innym osobom. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do zasobów, do których nie ma uprawnień.

5.

W związku z tym, że dbamy w wysokim stopniu o dobro Użytkowników serwisu zastrzegamy sobie prawo do czasowego zablokowania loginu i hasła do serwisu w przypadku jakichkolwiek innych wątpliwości, że użytkownik wykorzystuje je niezgodnie z celami istnienia platformy e-learningowej.

6.

Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z usługi i skasować założone konto, wysyłając odpowiednią informację poprzez formularz kontaktowy.

PRAWO DO REKLAMACJI

1.

Reklamacja składana przez Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zawierać: - imię, nazwisko, adres e-mail - numer zestawu i ćwiczenia (nagrania), którego reklamacja dotyczy, - opis przedmiotu reklamacji, - okoliczności uzasadniające reklamację.

2.

Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres serwisu naukapolskiego.com podany w zakładce kontakt w terminie 14 dni od chwili zaistnienia przedmiotu reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia reklamacji i będzie zawierała rozstrzygnięcie oraz uzasadnienie.

3.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Serwisu oraz nieprawidłowego korzystania z serwisu naukapolskiego.com przez Użytkownika, za wyjątkiem kiedy szkody te wynikają z umyślnego działania Usługodawcy.

PRAWA AUTORSKIE

1.

Materiały opublikowane w serwisie naukapolskiego.com są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, Poz. 83 ze zmianami). Poza wymienionymi w pkt. 2 wyjątkami, kopiowanie udostępnianych przez nas materiałów wymaga pisemnej zgody Usługodawcy.

2.

Materiały zawarte w serwisie naukapolskiego.com (za wyjątkiem zestawu próbnego) mogą być wykorzystywane jedynie przez osobę, która zakupiła papierową wersję publikacji „Polski do słuchania - ćwiczenia doskonalące umiejętność rozumienia ze słuchu”.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Rejestracja w serwisie jest równoznaczna ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

2.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie regulaminu będziemy informować na stronie naukapolskiego.com, a osoby, które posiadają założone konto otrzymają informacje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego.
pin_drop

Odwiedź nas w biurze

ul. Nowogrodzka 44 / 7, piętro 3,
00-695 Warszawa,
Polska
Poniedziałek - Czwartek, 10:00-20:00
Piątek, 10:00-15:00

phone

Zadzwoń do nas

Sekretariat szkoły
Tel: 22 622 14 41
Poniedziałek - Czwartek, 10:00-20:00
Piątek, 10:00-15:00

business_center

Informacje prawne

Edu & More Sp. z o. o.
NIP · 5252472988
KRS · 0000348605